Privacy verklaring

SPA Groep, gevestigd aan Klipperaak 2c, 2411 ND BODEGRAVEN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

J. Bonnes is de contactpersoon Gegevensbescherming van SPA Groep. Hij is ook te bereiken via j.bonnes@spa-bv.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

SPA Groep verwerkt uw persoonsgegevens doordat u (via uw werkgever) gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

SPA Groep verwerkt mogelijk verder nog de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

SPA Groep verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen, op grondslag van:

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

SPA Groep neemt GEEN besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SPA Groep) tussen zit.

SPA Groep gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS

SPA Groep bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens  >             Bewaartermijn >                              Reden

-         Personalia (voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, contactgegevens):

o  Jambocrm > zo lang als de zakelijke relatie bestaat > nodig om communicatie mogelijk te houden

o  SPAWIN > zo lang als de zakelijke relatie bestaat > ter bewaking geldigheid behaalde certificaten.

o  Fileserver > tot einde geldigheid of einde relevantie

-         bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

o  Pasfoto’s in SPAWIN: > zo lang als de zakelijke relatie bestaat > om persoonlijke cursistpas te kunnen uitgeven.

Voor zover wij beschikken over papieren varianten van documenten, waarop genoemde persoonsgegevens voorkomen, dan bevinden die zich in papieren cursusdossiers, die wij, na een bewaartermijn van 5 jaar, vernietigen (kopieën van legitimatiebewijzen in verband met opstellen diploma voor Mbo-onderwijs worden na uitreiking daarvan, vernietigd). 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

SPA Groep verkoopt uw gegevens NIET aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of uw werkgever of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SPA Groep blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN

SPA Groep gebruikt op haar website GEEN functionele, analytische en tracking cookies (een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone).

SPA Groep gebruikt wel plugins, van: Google (Google Analytics-inzicht in algemene, statistische gegevens websitebezoek), LinkedIn (volg knop), Twitter (volg knop) en Facebook (like knop)> klik voor de privacyverklaringen van deze bedrijven op de namen.

Zie voor verdere toelichting:https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SPA Groep en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@spa-bv.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

SPA Groep wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

SPA Groep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@spa-bv.nl. SPA Groep heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID